KONTAKT

Adres

Ul. Darwina 25B/3
43-100 Tychy

Telefon

+48 530 436 726

E-mail

penguin.tychy@gmail.com

Napisz do nas!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osoby fizyczne (dalej: Użytkownicy) w związku z korzystaniem przez nich z witryny A+ Centrum Edukacji dostępnej pod adresem internetowym www.aplus.edu.pl (dalej: Serwis).

2.Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz przepisami krajowymi uchwalonym w wykonaniu lub w związku z RODO.

3.Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla Użytkowników.

  • 2

DANE OSOBOWE

  1. Administrator danych przetwarza dane osobowe udostępniane w ramach Serwisu przez Użytkowników wypełniających formularz kontaktowy: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail (dalej: Dane osobowe).

2.Administratorem danych osobowych jest A+ Centrum Edukacji (dalej: Administrator danych).

3.Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem: poczty elektronicznej biuro@aplus.edu.pl, pod numerem telefonu +48 504435457.

4.Administrator danych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi jedynie w oparciu o zawartą z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.Administrator danych korzysta z narzędzi analitycznych, które służą do gromadzenia informacji na temat aktywności użytkowników na stronie internetowej Serwisu, takich jak odwiedzone podstrony Serwisu, przejścia pomiędzy podstronami Serwisu, źródło użytkownika, informacje o profilu użytkownika, konwersja, sesje wideo użytkowników czy czas spędzony na stronie internetowej Serwisu.

6.Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

7.Udostępnienie Danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy.

8.W przypadku wyrażenia przez Użytkowników dodatkowej i dobrowolnej zgody, ich dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w sposób i na zasadach określonych w tej zgodzie.

9.W przypadku wyrażenia przez Użytkowników dodatkowej i dobrowolnej zgody, ich dane osobowe mogą być wykorzystane w celu przekazania informacji handlowych, w tym wysyłanych za pośrednictwem urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w sposób i na zasadach określonych w tej zgodzie.

10.Zgody wyrażone przez Użytkowników mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane, poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres biuro@aplus.edu.pl

 11.W przypadku udostępnienia Danych osobowych w celu odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy, Dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi.

12.Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

  • 3

PRAWO KONTROLI

1.Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania.

2.Administrator danych respektuje wszelkie uprawnienia przysługujące Użytkownikom, w tym w szczególności prawo żądania aktualizacji Danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia, które mogą być realizowane przez Użytkowników w dowolnym momencie, chyba że ich realizację uniemożliwiają obowiązujące przepisy prawa.

3.Użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach RODO, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz przeniesienia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

4.Uprawnienia wskazane w § 4 ust. 2 i 3 mogą być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres biuro@aplus.edu.pl 5.W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  • 4

BEZPIECZEŃSTWO

1.Administrator danych stosuje odpowiednie organizacyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

2.W celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych, Administrator danych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

3.W celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych, a także w celu przygotowania procedur na wypadek stwierdzenia naruszenia Danych osobowych oraz potwierdzenia wdrożenia wymaganych środków w zakresie ochrony danych osobowych, Administrator opracował Politykę bezpieczeństwa zawierającą niezbędne procedury i działania zapewniające realizację obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa.

4.Administrator danych zapewnia, że dostęp do Danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

  • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku.

2.Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.3.W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, Administrator danych każdorazowo poinformuje Użytkowników o tym fakcie poprzez zamieszczenie informacji o zmianach na stronie internetowej Serwisu

Skontaktuj się z nami

Zainteresowała cię nasza oferta? Napisz do nas